Εγγραφή συγγραφέα: 60 €

Πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη υποβολής εργασιών.